ترولی ظروف کثیف

ترولی حمل مواد

ترولی حمل بن ماری

ترولی حمل کباب

کانتر قاشق و چنگال

کانتر ساده

کانتر سرد و گرم بن ماری

ترولی حمل بشقاب

سالاد بار

ترولی آبچکان