مشخصات فنی :

  • شامل قوری ، شکردان و قندان می باشد که قوری

     دارای ظرفیت های  دوفنجان  و سه فنجان می باشد.