متن در حال تایپ با پس زمینه روشن

اسم من جاناتان است

[typewriter_text_style typewriter_text_style_align=”right” typewriter_text_style_tag=”h2″ typewriter_text_style_color=”#ef173b” typewriter_text_style_title_group=”%5B%7B%22typewriter_text_style_title%22%3A%22%D9%85%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%22%7D%2C%7B%22typewriter_text_style_title%22%3A%22%D9%85%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%D8%A8%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%22%7D%2C%7B%22typewriter_text_style_title%22%3A%22%D9%88%20%D9%85%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%22%7D%5D” typewriter_text_style_font_size=”40px” typewriter_text_style_line_height=”55px”]

متن در حال تایپ با پس زمینه تاریک

ما همیشه کار می کنیم بر روی

[typewriter_text_style typewriter_text_style_align=”right” typewriter_text_style_tag=”h2″ typewriter_text_style_color=”#ffffff” typewriter_text_style_title_group=”%5B%7B%22typewriter_text_style_title%22%3A%22%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%22%7D%2C%7B%22typewriter_text_style_title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%7D%2C%7B%22typewriter_text_style_title%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%22%7D%5D” typewriter_text_style_font_size=”40px” typewriter_text_style_line_height=”55px”]